Bureau Viridis onderzoekt in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op bermvegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de bij de monitoring gevonden resultaten kan het maaibeheer aangepast worden.

De provincie Noord-Brabant heeft enkele jaren geleden op een groot deel van de bermen van provinciale wegen het maaibeheer naar ecologische maatstaven aangepast om een kruidenrijkere bermvegetatie te verkrijgen. Het nieuwe beheer wordt ecologisch bermbeheer genoemd. De provincie wil graag weten of het ecologisch bermbeheer inderdaad een kruidenrijkere berm oplevert en hoe het beheer hiervoor verbeterd kan worden. De ontwikkeling en de ecologische waarde van zes provinciale wegbermen in Noord-Brabant is in 2013 in opdracht van Ballast Nedam voor de eerste keer vastgesteld. Om de ontwikkeling te monitoren zijn dezelfde locaties in 2014 en 2015 nogmaals door Bureau Viridis onderzocht. In verschillende bermen blijkt het nieuwe beheer al resultaat op te leveren. De bermen worden gestaag kruidenrijker. Dit geldt niet voor alle bermen. Een voortzetting van het huidige ecologisch bermbeheer heeft niet overal direct effect, maar zal hopelijk op een iets langere termijn in alle onderzochte bermen een goed resultaat opleveren. Vanaf 2016 worden bermen gemonitord waarin de methode van het “sinusmaaien” wordt toegepast. De methode die gebruikt wordt voor het maaien is een gedifferentieerd maairegiem waarbij ook rekening gehouden wordt met de levenscycli van de fauna.