Vanwege de geplande verbouwing van een voormalig schoolgebouw heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd en daarna ook een vervolgonderzoek.

Gemeente Oss heeft plannen om een oud schoolgebouw te herbestemmen voor bewoning. De uitvoering van deze plannen kan gevolgen hebben op in het gebied voorkomende strikt beschermde plant- en diersoorten. Bureau Viridis heeft middels een quickscan onderzocht of in en rond de bebouwing strikt beschermde soorten planten en dieren voor (kunnen) komen. Hierbij is een exemplaar van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Omdat het niet volledig bekend is voor welke functie het gebouw door vleermuizen wordt gebruikt en ook niets kan worden gezegd over aanwezige aantallen, heeft Bureau Viridis nader onderzoek geadviseerd. Omdat de aanwezigheid van nesten van huismus en gierzwaluw niet waren uit te sluiten, is ook hiernaar extra onderzoek noodzakelijk. Nesten van deze twee soorten zijn jaarrond beschermd. Van spreeuw en kauw is wel met zekerheid een nestplaats aanwezig. Nesten van deze soorten zijn echter niet jaarrond beschermd.

Bij het nadere vleermuis- en broedvogelonderzoek zijn vaste verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis vastgesteld. Bureau Viridis heeft voor deze soort een ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet ingediend, omdat negatieve effecten van de herbestemming op gewone dwergvleermuizen niet waren uit te sluiten. Nesten van huismussen en gierzwaluwen waren niet aanwezig.