Op de Slikken van Flakkee worden inrichtingsmaatregelen genomen om het gebied beter toegankelijk te maken en om de natuurwaarden te versterken. Bureau Viridis doet hiervoor onderzoek en verzorgt de ecologische begeleiding.

De Slikken van Flakkee is een imposant circa 1500 hectare groot natuurgebied op Goeree-Overflakkee. Er worden in dit gebied werkzaamheden uitgevoerd om het gebied beter toegankelijk te maken voor met name wandelaars en fietsers en om de natuurwaarden te versterken. Zo worden kreken verdiept en wordt gebied voor noordse woelmuis ingericht.  Bureau Viridis heeft in voorgaande jaren onderzoek gedaan en een Natuurtoets uitgevoerd, omdat de uitvoering gevolgen kan hebben voor de ter plaatse voorkomende (beschermde) flora en fauna en/of op beschermde andere natuurwaarden. Uitzonderlijk was de vondst van brakwater kransblad. Dit zeldzame kranswier werd in een klein plasje gevonden. De soort is sinds 2006 slecht vier keer in Nederland aangetroffen. Inmiddels is het werk aanbesteed en worden de werkzaamheden uitgevoerd. Bureau Viridis verzorgt hierbij de ecologische begeleiding.