Voor een bewoner van een woning in Nijkerk heeft Bureau Viridis een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd. De reden is een ernstig verwaarloosd dak dat op korte termijn afgebroken en opnieuw opgebouwd dient te worden.

Van een particuliere woning in Nijkerk is het dak ernstig verwaarloosd. Het dak zal daarom worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. De bewoner heeft Bureau Viridis gevraagd om een quickscan uit te voeren in het kader van de Flora- en faunawet. Op basis van de quickscan, bestaande uit een literatuuronderzoek en een veldbezoek, kon worden uitgesloten dat er zich verblijfplaatsen van vleermuizen of jaarrond beschermde nesten bevinden. Wel zijn broedgevallen van algemene broedvogels als spreeuw mogelijk. Wanneer de sloop van het dak buiten de broedperiode van vogels wordt uitgevoerd worden negatieve effecten op broedvogels voorkomen.