Bureau Viridis voert een audit uit voor het project Stroomlijn.

Het regent vaker en harder in Nederland waardoor de rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Bij hoog water kunnen opgaande begroeiingen in de uiterwaarden de afvoer van hoogwater sterk vertragen.  Rijkswaterstaat (RWS) is daarom het project Stroomlijn gestart en gaat, in overleg met eigenaren en beheerders, bomen en struiken uit de stroombaan in de uiterwaard verwijderen. Hierdoor zal het water sneller afgevoerd worden en dus sneller zakken. RWS wil bij die werkzaamheden rekening houden met (beschermde) planten en dieren. De in 2011 verzamelde gegevens over de locaties waar die soorten voorkomen bepalen mede waar vegetaties worden verwijderd en de werkzaamheden conform de natuurwetgeving uitgevoerd worden.

RWS heeft Bureau Viridis opdracht gegeven een audit uit te voeren om te onderzoeken (met gezond ecologisch verstand) of de werkzaamheden inderdaad volgens de afgesproken werkwijze geschieden en of in redelijkheid met de ecologische waarden rekening gehouden is.