Foto omslag: huiszwaluwnest met jong

Bureau Viridis voert regelmatig Quickscans uit (zie hieronder). We willen de kwaliteit van ons onderzoek waarborgen door continu kennis uit te wisselen en toe te zien op elkaars werk. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo veel mogelijk op dezelfde manier te werk gaan hebben we onlangs ook weer een gezamenlijke Quickscan uitgevoerd. Dit deden we met alle vaste medewerkers en enkele seizoensmedewerkers. Ook collega’s die geen ecoloog zijn waren erbij, zodat iedereen een goed beeld krijgt van het gehele proces.

We hebben individueel het terrein onderzocht en de inspectieronde van de Quickscan gedaan, allemaal met hetzelfde hypothetische scenario van werkzaamheden aan het terrein en bepaalde gebouwen waar we ons op moesten richten. Het terrein bestond uit een boerenbedrijf waar koeien en paarden werden gehouden. Het woonhuis zou gerenoveerd worden, het dak van een stal vervangen, een andere stal afgebroken, de sloten uitgebaggerd en er zou een recreatiegelegenheid komen bij een plas.

Naderhand werden alle bevindingen en interpretaties gezamenlijk besproken en werd vastgesteld welk nader onderzoek nodig was en wat voor adviezen we konden geven. Het was een interessant terrein waar het voorkomen van veel verschillende soorten niet uit te sluiten was. Rond het woonhuis en de schuur zaten veel nesten van huismussen, huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Ook zijn er sporen gevonden van o.a. steenuilen (braakbal) en vleermuizen (uitwerpselen), en er is zelfs heel even een steenuilkuiken gezien.


Braakbal van een steenuil

We hebben het als heel nuttig ervaren om deze Quickscan gezamenlijk te doen op hetzelfde terrein. Het was een mooie gelegenheid om onze werkwijze nog beter op elkaar af te stemmen, kennis over te dragen, ideeën uit te wisselen en onze kwaliteit te waarborgen. Bovendien was het heerlijk weer en we hebben de dag afgesloten met een gezellige barbecue.


Wat is een Quickscan?
Bij een Quickscan wordt voor een opdrachtgever in kaart gebracht welke natuurwaarden (flora en fauna) er in een gebied voorkomen of te verwachten zijn, met een focus op beschermde soorten. Op basis daarvan wordt vervolgens een inschatting gemaakt of en wat voor vervolgonderzoek er in het gebied nodig is om er voor te zorgen dat deze soorten geen nadelen ondervinden van toekomstige werkzaamheden. Soms zijn nadelige effecten niet te vermijden en dan wordt er advies gegeven om de nadelen zo goed mogelijk te mitigeren of eventueel zelfs te compenseren. Ook hierbij helpen we u graag met onze expertise. Lees hier meer over Quickscans, eventuele noodzakelijke vervolgstappen en onze andere werkvelden.