Steeds weer worden onverwachte soorten door medewerkers van Bureau Viridis in het veld gevonden. Hieronder een greep uit de waarnemingen.

Moeraswespenorchis
Op een golfterrein nabij Bunnik en ook op een golfterrein bij Houten werden grote aantallen moeraswespenorchissen gevonden. Een bijzonder fraai beeld, zoals uit bijgaande foto blijkt.

Knotwilgslak
Op enkele knotwilgen in de uiterwaarden bij Tull en ’t Waal zijn meerdere exemplaren van het knotwilgslakje gevonden. Uit de wijde omgeving waren slechts twee vondsten bekend. Dit kleine slanke slakje (11 mm) komt in Nederland slechts op oude met mos en planten begroeide schietwilgen en populieren voor, vooral op knotbomen. Ze lijken een voorkeur te hebben voor bomen in uiterwaarden die overstromen. Op een aantal bomen zijn meerdere exemplaren gevonden.

Barbeel
In de Lek bij Nieuwegein werden jongen barbelen ( 5 – 7 cm) gevangen. De vangst van dergelijke kleine exemplaren wijst op voortplanting op niet al te grote afstand. Waar precies weten we niet.

Rivierrombout
Op meerdere plaatsen langs de Lek werden rivierrombouten aangetroffen, zowel larven, uitsluipende dieren als volwassen exemplaren (zie ook eerder nieuwsbericht). In totaal meerdere tientallen. Een paar keer is waargenomen dat uitsluipende larven door golven van boten weer in het water terecht kwamen waardoor het uitsluipen mislukte.

Gouden sprinkhaan
Ook langs de Lek werden meerdere gouden sprinkhanen gevonden, zowel mannetjes als vrouwtjes. Ten westen van Amerongen is de gouden sprinkhaan van slechts enkele vindplaatsen bekend, allemaal langs de Lek. De nieuwe vindplaatsen vullen het verspreidingsbeeld mooi aan.

Blauwe breedscheenjuffer
Tijdens een inventarisatie van een deel van het gebied De Regulieren ten zuiden van Culemborg zijn behalve heel veel heikikkers ook opvallend veel blauwe breedscheenjuffers gevonden. Hoewel de soort te boek staat als een liefhebber van stromend water werd de soort in de Regulieren aangetroffen langs sloten met stilstaand water.