Ook dit veldseizoen hebben we SNL-monitoring uitgevoerd op natuurterreinen. Dit is het veldonderzoek (flora en fauna) dat eens in de zes jaar plaatsvindt in gebieden die vallen onder het Subsidiestelstelsel Natuur en Landschap. Bijzonder was dat het nu om veel terreinen ging, verspreid door de hele provincie Utrecht: van droge heides op de Utrechtse Heuvelrug tot natte hooilandjes in veenweidegebieden. Hierbij hebben we allerlei bijzondere soorten waargenomen, zoals moeraswespenorchis, klokjesgentiaan, sleedoornpage, veldkrekel en zompsprinkhaan. Een fraaie soort die opviel was de moerassprinkhaan: een grote en bont gekleurde sprinkhaan die een karakteristiek tikkend geluid maakt. Vooral op terreinen met nieuwe natuur op vochtige bodems liepen de aantallen flink op, soms tot in de honderden. Alles bij elkaar hebben we op bijna 600 waarneemlocaties moerassprinkhanen kunnen invoeren.