Artikel 1 Algemeen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle door Ecologisch Adviesbureau Viridis B.V (hierna te noemen Viridis) aanvaarde opdrachten en verstrekte opdrachten deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Onder opdrachtgever wordt diegene verstaan die Viridis opdracht verleend tot het uitvoeren van werkzaamheden. Onder opdrachtnemer wordt diegene verstaan die in opdracht van Viridis werkzaamheden uitvoeren.

3. De opdrachtgever, cq. opdrachtnemer wordt geacht zich bij en door het verlenen/aanvaarden van de opdracht akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze algemene Voorwaarden en afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen algemene voorwaarden.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Viridis, voor de uitvoering waarvan door Viridis derden dienen te worden betrokken.

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Viridis en zijn directie.

6. Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt door een derde, dan staat die derde er voor in dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hijzelf opdrachtgever. Dan zijn beiden, zowel opdrachtgever als derde, tegenover ons hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de opdracht voortvloeiende.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Viridis en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

9. Indien Viridis niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Viridis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

1. De in een offerte of een aanbieding opgenomen voorwaarden, prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

2. Na opdrachtverlening van opdrachtgever of opdrachtnemer wordt de offerte, aanbieding of bevestiging van opdracht geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven.

3. Viridis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving bevat of dat omstandigheden buiten de schuld van Viridis veranderen.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Viridis daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Viridis anders aangeeft.

4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Viridis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. De afgesproken tarieven in de offerte worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd.

Artikel 3 Wijziging Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Viridis en de opdrachtgever/opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Viridis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Viridis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Viridis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Viridis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Viridis of door Viridis ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Viridis is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Viridis de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Viridis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Viridis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Viridis zijn verstrekt, heeft Viridis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Viridis ter beschikking heeft gesteld.

Viridis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Viridis is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Viridis zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Viridis gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Viridis bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Viridis op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Stemt Viridis in met de wijziging of annulering van een overeenkomst dan is opdrachtgever gehouden alle schaden en kosten welke daarmede samenhangen of daaruit voortvloeien, doch tenminste een bedrag van 10 % van de oorspronkelijke overeengekomen prijs van de nog uit te voeren werkzaamheden, aan Viridis te vergoeden. Overeengekomen leveringstijden zullen alsdan vervallen.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Viridis een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Viridis gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Viridis daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Viridis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Of wanneer Viridis ter kennis gekomen omstandighedengoede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Viridis kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen zal Viridis de overeenkomst ontbinden.

2. Voorts is Viridis bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Viridis kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Viridis op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Viridis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Viridis tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Viridis gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Viridis gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Viridis, zal Viridis in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Viridis extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Viridis anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Viridis vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Viridis op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Viridis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/opdrachtnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Viridis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Viridis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld wijzigingen in te onderzoeken terreinen of gebouwen. Werkstakingen in het bedrijf van Viridis of van derden daaronder begrepen. Viridis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Viridis zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Viridis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Viridis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Viridis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Transport, hindernissen en vergunningen

1. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, geschiedt de aan- en afvoer van het onderzoeksmaterieel en de gereedschappen voor onze rekening, mits de onderzoekspunten met een gebruikelijke auto bereikbaar zijn.

2. Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle daaraan verbonden kosten - inclusief die van wachttijden - voor rekening van opdrachtgever.

3. Indien betreding van percelen noodzakelijk is, dient door of vanwege de opdrachtgever toestemming te worden verkregen voor het betreden van de betreffende percelen. Eventuele schade voor Viridis, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming is voor rekening van de opdrachtgever.

4. Wij behouden ons het recht voor, wanneer mogelijk schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden van de aanwezigheid hiervan bestaat, het werk te verlaten. In dat geval dienen alle gemaakte kosten tot dan door opdrachtgever te worden vergoed, terwijl ook alle persoonlijke en/of materiële schade voor zijn rekening en risico komen.

5. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, staat de opdrachtgever jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor een normale wijze van uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 7 Eigendom onderzoeksresultaten en advies.

1. Alle door Viridis opgestelde rapporten vallen onder het auteursrecht.

2. Voor het, door de opdrachtgever en/of derden, openbaar maken van de onderzoeksresultaten en de rapporten is toestemming vereist van Viridis.

3. Verzending van gegevens, software en/of monsters geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Viridis is in generlei opzicht aansprakelijk voor, door anders dan door ons, gegeven interpretaties van de resultaten van het door Viridis uitgevoerde onderzoek.

5. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resultaten van het onderzoek en de in dat kader door ons verstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worden gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties dan het project of de locatie waarvoor het onderzoek is verricht of de gegevens zijn verzameld.

6. Viridis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Viridis heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Reclames op door Viridis verrichtte werkzaamheden of geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk door opdrachtgever aan Viridis te worden gemeld.

Artikel 8 (vrijwaring) Aansprakelijkheid.

1. Viridis is niet aansprakelijk voor hinder en schade toegebracht aan;

- personen, zaken en belangen van opdrachtgever en van derden,

- het werk waarvoor onze werkzaamheden dienen,

- andere werken.

2. Indien Viridis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Viridis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Viridis is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Indien Viridis aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Viridis beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Viridis is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Viridis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Viridis toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Viridis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Indien Viridis op verzoek van (of in overleg met) de opdrachtgever samenwerkt met één of meerdere adviesbureaus of andere deskundigen cq. één of meer andere bureaus inschakelt, zal Viridis voor het door deze derde verrichtte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn, indien en voorzover Viridis deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

8. Viridis is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door de opdrachtgever versterkte gegevens.

9. Voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, gereedschappen en andere zaken is opdrachtgever niet aansprakelijk.

10. Iedere aansprakelijkheid van Viridis vervalt na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Viridis haar werkzaamheden heeft voltooid.

11. De opdrachtgever vrijwaart Viridis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Viridis toerekenbaar is. Indien Viridis uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Viridis zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Viridis, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Viridis en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Facturering en betaling

1. Bij honorering, op basis van bestede tijd, wordt afgerekend naar gemiddelde uurtarieven per categorie personeel.

2. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, dienen onze facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Evenzo zal Viridis facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen aan opdrachtnemer.

3. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij de factuur als zonder betwisting aanvaard.

4. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever ons - zonder dat enige herinnering, aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is - een rente verschuldigd, die 2% boven het wettelijke percentage ligt, te rekenen vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, vallende op de invordering van onze facturen, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitenwettelijke kosten belopen ten minste 10% van hetgeen aan ons inclusief rente met inachtneming van het in artikel 9 lid 4 vermelde in totaliteit, met een

minimum van 25% van de overeengekomen prijs, zijn verschuldigd zodra wij een -onze incasso gemachtigde- opdracht tot incasso hebben verstrekt, ongeacht de aard en de omvang van de door de incassogemachtigde verrichtte werkzaamheden.

6. Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding indien daarvoor gronden zijn.

7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding mocht geven, behouden wij ons het recht voor - ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd - zekerheid voor de betaling te verlangen binnen een door ons te stellen termijn. Blijft de opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst - onverminderd ons recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding - ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeenkomsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.

Artikel 10 Geschillen

1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, worden onderworpen de klachtenprocedure van het Netwerk Groene Bureaus.

2. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoerende werkzaamheden buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 Vindplaats voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Tevens zijn deze voorwaarden digitaal beschikbaar op Bureau-Viridis.nl

2. de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan