Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Bureau Viridis BV verstrekt, zal voorgenoemde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Bureau Viridis BV zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Bureau Viridis BV handelt altijd in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Hieronder een aantal verwerkingsactiviteiten waar de Weverpartij mee te maken kan krijgen:

  • De Wederpartij heeft bij en na het doorgeven van persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres) het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering.
  • De website van Bureau Viridis BV kan gebruiksgegevens van de Wederpartij verzamelen door middel van cookies. 
  • De middels cookies verzamelde informatie kan worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden.
  • Bij het verzamelen van persoonsgegevens deelt Bureau Viridis BV geen informatie met derde partijen. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsplicht of het afhandelen van een aanvraag of klacht.
  • Naast het delen van persoonsgegevens is het Bureau Viridis BV niet toegestaan om de informatie van de Wederpartijd uit te lenen, verhuren, verkopen, toevoegen aan publieke registers of op andere wijze openbaar te maken.
  • Bureau Viridis BV gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend voor specifieke en noodzakelijke doeleinden. 
  • De opslag van persoonsgegevens of gebruiksgegevens duurt niet langer dan dat nodig is voor deze doeleinden.


Wanneer de Wederpartij een klacht wil indienen omtrent de persoonsgegevens, dan is de Wederpartij altijd gerechtigd om deze klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen. De AP is verplicht om een dergelijke klacht in behandeling te nemen. Als blijkt, op grond van wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, dat Bureau Viridis BV de persoonsgegevens aan derden verstrekt en Bureau Viridis BV zich niet kan beroepen op wettelijke, dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau Viridis BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor ontstaat. Bij het achterlaten van persoonsgegevens gaat de Wederpartij akkoord met het gebruik van deze informatie voor statistisch onderzoek of benaderingen voor klanttevredenheidsonderzoeken. De Wederpartij kan kenbaar maken dat hij/zij niet voor een dergelijk onderzoek benadert wil worden.  

Vragen en feedback

Bureau Viridis BV monitort en controleert regelmatig of zij nog aan het privacybeleid voldoet. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:

Bureau Viridis BV 
Randweg 30
4104 AC Culemborg
Tel: 0345 - 753275 / 0345 - 753246
Mail: info@bureau-viridis.nl