Projecten

Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk

Bij het inrichten van een woonwijk kan heel goed rekening gehouden worden met natuurwaarden. Ook in de stad krijgt natuur een plaats door natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Door ecologen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen worden de beste resultaten bereikt.

Waardering natuur

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de afname van biodiversiteit in Nederland. Een toename van initiatieven zoals ecologisch maaibeheer, het aanleggen van bloemrijke akkerranden en natuurlijke oevers toont aan dat de natuur weer meer gewaardeerd wordt. Ook in het stedelijk gebied zien we deze positieve veranderingen met bijvoorbeeld groene daken en ruimte voor stadsnatuur.

Advies bij projectontwikkeling

Bij het ontwikkelen van een woonkijk (en andere gebiedsontwikkelingen) is het goed mogelijk om biodiversiteit mee te nemen in de plannen. Projectontwikkelaars en architecten zijn zich hier steeds meer van bewust. Het is daarbij wel van belang dat biodiversiteit als integraal onderdeel in het ontwerp wordt meegenomen, en niet pas achteraf als alle plannen al klaar zijn.

Tijdig betrokken

Het is zeer wenselijk (of zelfs noodzakelijk) om als ecoloog zo snel mogelijk samen met de betrokken partijen zoals gemeente, projectontwikkelaar en architect aan tafel te zitten. Het liefst vóór de plannen concreet worden. Hierdoor kan biodiversiteit een integraal onderdeel worden van de ontwikkelingen. Dit biedt niet alleen meerwaarde voor de natuur, ook voor de projectontwikkelaar kan het grote voordelen opleveren qua tijdsinvestering, kosten en resultaat.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen kan op vele manieren. Sommige methoden zijn goedkoop en eenvoudig toe te passen, anderen zijn wat complexer. Er zijn vele voorbeelden van adviezen voor natuurinclusief bouwen van gebouwen, waaronder:

  • plaatsen van groene daken en gevelbeplanting,
  • ruimte bieden aan gebouwbewonende soorten door het toegankelijk maken van delen van het gebouw of het plaatsen van inbouwkasten  voor bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

In de directe omgeving van een woning is wellicht ruimte voor:

  • een poel met natuurlijke oevers in een groenstructuur,
  • houtstruweel dat zorgt voor het verbinden van geschikte habitat rondom de woonwijk,
  • kruidenrijke graslanden.

Het beste resultaat krijgt men bij maatwerk advies waarbij de ecoloog vroeg wordt betrokken en rekening wordt gehouden met de wensen van de projectontwikkelaar en de (potentieel) aanwezige natuurwaarden in de omgeving.

Verbeterd leefklimaat en biodiversiteit

Behalve dat deze maatregelen zorgen voor een versterking van de biodiversiteit binnen het bewoonde gebied zorgt het er ook voor dat het leefklimaat voor de bewoners zelf zal verbeteren. Denk hierbij aan het tegengaan van hittestress door het plaatsen van inheemse bomen en open water, maar ook het ontwikkelen van beleefgroen: een groene ruimte die goed bereikbaar is en uitnodigt tot bewegen en verblijven. Bureau viridis zet zich in voor een natuurinclusieve woonwijk en kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden.

Proces

Steeds vaker worden wij als ecologen vroeg betrokken bij ontwikkelingen binnen een gemeente. Wij zullen altijd eerst inventariseren wat de (potentiële) natuurwaarden binnen het plangebied zijn door middel van een Quickscan. In overleg met de projectontwikkelaar en andere betrokken partijen kijken we hoe de natuurwaarden kunnen worden behouden of versterkt binnen de mogelijkheden van het project. Indien nodig kunnen wij een ontheffingsaanvraag voor natuurwetgeving en noodzakelijke mitigatie uitvoeren.

Andere projecten

Natuurwaardenonderzoek Lunetten
Natuurwaardenonderzoek Lunetten

Bijzondere soorten en potentie voor biodiversiteitsversterking: voor de Gemeente Utrecht zijn vier forten en hun omgeving onderzocht.

Lees meer

Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk
Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk

Bij het inrichten van een woonwijk kan heel goed rekening gehouden worden met natuurwaarden. Ook in de stad krijgt natuur een plaats door natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Door ecologen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen worden de beste ...

Lees meer

Monitoring wegbermen Noord-Brabant
Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzocht in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op bermvegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de resultaten van deze monitoring kan het maaibeheer aangepast worden.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions