Projecten

Soortmanagementplan Zeist

Een soortmanagementplan biedt uitkomst voor ontwikkelaar en natuur! Op basis van een grootschalig vlakdekkend onderzoek kan een ontheffing voor een heel gebied worden afgegeven, wat veel tijdswinst oplevert voor toekomstige ontwikkelingen.

Onderzoek voor herontwikkeling    

Nederland is bezig met een grote energietransistie waarbij veel woningen energiezuiniger gemaakt zullen worden. Vóór de start van de werkzaamheden moet ecologisch onderzoek uitgevoerd worden en indien van toepassing een ontheffing worden aangevraagd. Dit proces kan behoorlijk veel tijd in beslag nemen. 

Daarom kiezen steeds meer gemeentes in Nederland samen met lokale woningbouwcorporaties ervoor om niet voor elk project een apart onderzoek uit te laten voeren, maar om een vlakdekkend onderzoek te laten uitvoeren waarbij één ontheffing voor de gehele gemeente afgegeven kan worden voor meerder jaren middels een soortmanagementplan (SMP). 

Win – win situatie 

De gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties Woongoed Zeist en de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist hebben de handen ineengeslagen om over te gaan op een soortenmanagementplan. Dit plan moet leiden tot versterking van vooral gebouwbewonende soorten vogels en vleermuizen en een soepele doorloop van projecten. 

Vlakdekkend onderzoek gebouwbewonende soorten

Bureau Viridis ontwikkelde samen met EcoGroen een onderzoeksmethodiek die leidt tot een vlakdekkend beeld van de voornaamste concentraties van o.a. huismussen en gierzwaluwen en een duidelijk beeld geeft van het voorkomen van netwerken van vleermuisverblijven van o.a. de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Bij het goed in kaart brengen van de vogels en vleermuizen zoeken we ook aansluiting met vrijwilligers die actief zijn met het inventariseren van de betreffende soorten.

Maatwerkoplossing

Er is gewerkt aan een set generieke maatregelen en maatwerkoplossingen uit die worden toegepast bij ingrepen aan gebouwen in de gemeente Zeist. Daarnaast is onderzocht en geadviseerd hoe de inrichting van de omgeving kan worden aangepast om aantrekkelijk(er) te worden voor vleermuizen en vogels. Ook zijn er maatregelen ontwikkeld die toegepast kunnen worden door particuliere huiseigenaren bij verbouwingen die mogelijk invloed hebben op (beschermde) soorten.

Gebiedsgerichte ontheffing

Op basis van het onderzoek en de voorgestelde maatregelen is vervolgens een gebiedsgerichte ontheffing voor de Wet Natuurbescherming verkregen voor ingrepen aan gebouwen binnen de gemeente Zeist. Woningcorporaties, particulieren en bedrijven kunnen via de gemeente onder een soortmanagementplan werken.

Andere soortmanagementplannen

Viridis kijkt terug op een mooie samenwerking met EcoGroen, Woongoed Zeist, de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist, vrijwilligers en de gemeente Zeist. Naast woningrenovatie kan een soortenmanagementplan ook opgesteld worden voor andere werkzaamheden, opdrachtgevers en soorten zoals steenuil of kamsalamander. 
Vragen of meer informatie over dit project of het opstellen van een SMP worden graag beantwoord/verstrekt door Wiegert Steen (wsteen@bureau-viridis.nl).

Details: 

  • Soortmangementplan 
  • Gemeente Zeist
  • Inventarisatie gebouwbewonende soorten
  • Vleermuis, huismus, gierzwaluw
  • Projectleider: Wiegert Steen
  • Veldwerk: 2019
  • Betrokken medewerkers: 15

Andere projecten

Monitoring wegbermen Noord-Brabant
Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzocht in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op bermvegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de resultaten van deze monitoring kan het maaibeheer aangepast worden.

Lees meer

Monitoring natuurlijke oevers Maas
Monitoring natuurlijke oevers Maas

Medewerkers van Viridis hebben delen van de oevers van de Maas geïnventariseerd. Deze oevers zijn tussen 2008 en 2017 op veel locaties natuurvriendelijker gemaakt. Door monitoring wordt duidelijk in hoeverre de ecologische kwaliteit van het gebied ...

Lees meer

Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw
Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw

Bureau Viridis doet mee aan twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions