Op de foto: o.a. Sietze (links) en Theo (rechts) tijdens een excursie in 2009, tien jaar geleden!

 

In het kader van ons 20-jarig jubileum delen we dit jaar allerlei weetjes over Viridis. Deze week een beknopte geschiedenis van ons ecologisch adviesbureau.

 

Werk toen naar nu
Viridis is 20 jaar geleden opgericht door algemeen directeur Theo de Jong, en 10 jaar geleden geregistreerd als BV in Culemborg. In de beginjaren werkte Theo nog part time als ecoloog bij de provincie Utrecht. Vanaf 2005 is hij fulltime voor Bureau Viridis gaan werken. Naast allerlei inventarisaties werden in de eerste jaren ook soortbeschermingsplannen opgesteld, eerst voor de groene glazenmaker en krabbenscheer voor de provincie Utrecht en later het landelijk soortbeschermingsplan groene glazenmaker. Daarnaast werden rapportages betreffende amfibieën, reptielen en vissen gepubliceerd. Ook zijn we vrijwel vanaf de start van Viridis betrokken bij de vlakdekkende inventarisaties voor de provincie Utrecht.

Diverse en grote projecten
Nog steeds zijn we een heel divers bureau dat veel verschillende opdrachten aanneemt. Door de jaren heen hebben we veel verschillende opdrachten mogen doen en zijn er een aantal vaste opdrachtgevers bijgekomen. Zoals genoemd namen we in de beginjaren al deel aan de jaarlijkse vlakdekkende inventarisatie van de provincie Utrecht. In de jaren daarna werd een steeds groter deel van die inventarisatie door Bureau Viridis uitgevoerd tot we sinds 2014 het onderzoek in zijn geheel uitvoeren. Andere belangrijke rapportages waren het in opdracht van het HDSR opstellen van 'Richtlijnen voor het uitzetten van vissen', ‘De noodzaak van vispassages’ en ‘Uitwerking Gedragscode Flora- en faunawet voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’. Ook onderzoeken we al jaren de watergangen voor HDSR.

Medewerkers toen naar nu
Viridis is klein begonnen en groeide de eerste paar jaar tot een bedrijf met een handvol medewerkers. Viridis heeft altijd bevlogen ecologen aangetrokken die graag het veld in gaan. Behalve oprichter Theo is Sietze van Dijk één van onze langst werkende medewerkers. Sietze kwam 10 jaar geleden bij Viridis en doet al die jaren o.a. met veel plezier het provinciewerk, een project wat hij ook begeleidt. In 2017 is er gewerkt aan het overdragen van ‘het stokje’ van Viridis naar huidig algemeen directeur Jort de Bosch Kemper. Het team van Viridis is in de loop van de jaren gegroeid tot zo’n zestien medewerkers. Mede door continue kennisuitwisseling en de nodige uitjes is het een hecht team wat voor elkaar klaarstaat.

Ecologie op één
Wat niet zal veranderen is dat we bij Viridis altijd ons best zullen blijven doen voor de natuur. Ecologie staat op één en we proberen daar continu ons steentje aan bij te dragen. We zijn daarom blij met de uitgebreide ecologische kennis van onze medewerkers én hun creativiteit en een oplossingsgerichte instelling. Hiermee komen we samen met onze opdrachtgevers vaak tot creatieve en praktische constructies waar zowel de opdrachtgever als de natuur bij gebaat zijn.

En nu?
In oktober 2019 verhuizen we naar een ruimer pand in Culemborg, waarover u later meer leest. Aankomend seizoen stellen we o.a. een soortmanagementplan voor vleermuizen op voor de gemeente Zeist, waarover u hier meer leest. Daarnaast stroomt de agenda al vol met o.a. Quickscans, ecologische begeleiding en veldwerk voor soorteninventarisaties. In het volgende seizoen mogen we waarschijnlijk weer nieuwe grote uitdagingen aangaan, waarover we u natuurlijk berichten als we meer weten! In de toekomst hopen we nog veel interessante opdrachten te kunnen doen. We hebben de ambitie om (nog meer dan nu al) invulling te geven aan onze rol als adviseurs voor het versterken van biodiversiteit en het uitbreiden van natuur in Nederland (vs. in stand houden en beschermen).