Projecten

Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzocht in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op bermvegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de resultaten van deze monitoring kan het maaibeheer aangepast worden.

Ecologisch maaibeheer

De provincie Noord-Brabant heeft enkele jaren geleden op een groot deel van de bermen van provinciale wegen het maaibeheer naar ecologische maatstaven aangepast om een kruidenrijkere bermvegetatie te verkrijgen. Het nieuwe beheer wordt ecologisch bermbeheer genoemd, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van natuurwaarden (bijzondere vegetatie, flora en fauna) en de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Leidend voor dit bermbeheer is de vegetatie. De vegetatie is direct door het maaien te beïnvloeden en is de basis voor de aanwezigheid van fauna (zoals insecten, amfibieën en kleine zoogdieren).

Monitoring

De provincie wilde graag weten of het ecologisch bermbeheer inderdaad een kruidenrijkere berm oplevert en hoe het beheer hiervoor verbeterd kan worden. De ontwikkeling en de ecologische waarde van zes provinciale wegbermen in Noord-Brabant is in opdracht van Ballast Nedam vastgesteld. Om de ontwikkeling te monitoren zijn dezelfde locaties in opeenvolgende jaren nogmaals door Bureau Viridis onderzocht. Plotjes zijn in het najaar geoogst en op kantoor onderzocht om te zien wat voor diersoorten in de overblijvende vegetatie (zoals in stengels) aanwezig waren.

Sinusmaaien

De methode die gebruikt wordt voor het maaien is een gedifferentieerd maairegiem, het zogenaamde sinusmaaien, waarbij ook rekening gehouden wordt met de levenscycli van de fauna. Hierbij wordt er wisselend in breedte, hoogte en uitvoeringsperiode gemaaid. Als gevolg hiervan ontstaat een grotere diversiteit in ontwikkelstadia van de aanwezige vegetatie, krijgt de vegetatie de mogelijkheid om tot bloei te komen en biedt de niet gemaaide vegetatie een overwinteringsplek voor diverse insecten en andere dieren. Tevens ontstaat er voor deze doelsoorten de kans om hun voortplantingscyclus te voltooien.

Een berm onderhouden via de sinusmethodiek biedt gedurende een langere periode voeding (bijvoorbeeld nectar voor vlinders) en door de grillige vorm (ongeacht het tijdstip van de dag, windrichting of zonnestand) steeds meerdere geschikte microklimaten. 

Bermen steeds kruidenrijker

In verschillende bermen blijkt het nieuwe beheer al resultaat op te leveren. De bermen worden gestaag kruidenrijker. Dit geldt niet voor alle bermen. Een voortzetting van het huidige ecologisch bermbeheer heeft niet overal direct effect, maar zal hopelijk op een iets langere termijn in alle onderzochte bermen een goed resultaat opleveren.

Details:

    • Monitoring wegbermen
    • Opdrachtgever: Ballast Nedam 
    • Locatie: wegbermen Noord-Brabant
    • Sinusmaaien 
    • Kruidenrijk bermbeheer 

Andere projecten

Cursus aquatische soorten voor Omgevingsdienst Rivierenland
Cursus aquatische soorten voor Omgevingsdienst Rivierenland

Bureau Viridis gaf een cursus aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Zij wilden graag meer kennis op doen over de ecologie en het voorkomen van aan water gebonden beschermde soorten.

Lees meer

Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede
Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede

In 2020 is in opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede een onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora- en faunasoorten in de hele gemeente. Dit is gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige biodiversiteit en mogelijkheden om de biodiversiteit te

Lees meer

Toetsing natuurwetgeving
Toetsing natuurwetgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u volgens de wet rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Wij adviseren van een verkennend natuurwaardeonderzoek (Quickscan) tot eventuele ontheffingsaanvraag en ecologische begeleiding bij de uitvoering.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions