Projecten

Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede

Onderzoek flora- en fauna

In 2020 is in opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede een onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora- en faunasoorten in de hele gemeente. Dit is gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige biodiversiteit en mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. In 2016 en in 2019 is voor een inventarisatie van het landelijk gebied van provincie Utrecht al onderzoek uitgevoerd in de gemeente. In 2020 is met name veldonderzoek gedaan in  de bebouwde kom om de eerder verzamelde gegevens aan te vullen, en ook op interessante locaties zoals de uiterwaarden en de Kromme Rijn.

Soorten

We onderzochten een groot aantal ‘karteersoorten’ die op de lijst van provincie Utrecht staan. Dit zijn dagvlinders, sprinkhanen, libellen, amfibieën, reptielen, vissen, grondgebonden zoogdieren en plantensoorten. De soorten zijn onder andere geselecteerd op beschermingsstatus, indicatieve waarde of vermelding op de Rode Lijst. Er zijn in 2020 bijzondere waarnemingen gedaan, zoals een sierlijke witsnuitlibel, een aantal koninginnenpages, veel gouden sprinkhanen en bruin blauwtjes, een bergveldwesp en plantensoorten als hopwarkruid en kruisbladwalstro.

Belangrijke gebieden

In 2020 is van mei tot september een selectie van het gemeentelijk gebied geïnventariseerd. De belangrijkste gebieden waren met name wegbermen, natuurgebieden en de bebouwde kom.  Deze gebieden zijn in drie verschillende rondes langsgelopen waarbij de karteersoorten zijn genoteerd. Met een schepnet is vanaf de oever de in het water levende fauna onderzocht. Gemeente Wijk bij Duurstede omvat een aantal prachtige gebieden om te inventariseren, zoals de uiterwaarden en ook de landgoederen zoals Sandenburg, een deel van Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek en het gebiedje Vikinghof. Diverse wateren doorkruizen de gemeente: het Amsterdam-Rijnkanaal, de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering.

Bundelen van data

In 2016 en 2019 zijn delen van het gebied al onderzocht door Viridis in het kader van de grootschalige provincie-inventarisatie. Deze data is samengevoegd met onze veldinventarisatie uit 2020 en ook zijn gegevens uit andere bronnen zoals de NDFF gebruikt. Ruim 80% van de waarnemingen is door Viridis gedaan. Hierdoor wordt een volledig beeld gecreëerd van de biodiversiteit in de gemeente Wijk bij Duurstede: van zowel de terreinen die als natuurgebied zijn aangewezen en het agrarisch gebied als de stadsparken of bermen van grote wegen binnen de gemeente is de soortenrijkdom nu bekend.

Patronen zichtbaar

Door de data te bundelen worden patronen binnen de gemeente zichtbaar. Zo zijn de uiterwaarden ten zuiden van Wijk bij Duurstede en de landgoederen ten noorden van Wijk bij Duurstede relatief soortenrijk, maar het landelijk gebied ten westen van de stad is soortenarmer.

Details

  • Inventarisatie bebouwde kom én landelijk gebied
  • Waarnemingen uit 2016-2020
  • Opdrachtgever: gemeente Wijk bij Duurstede
  • Veldwerk van mei t/m september
  • 15 beschermde diersoorten en 1 beschermde plantensoort
  • Projectleider: Sietze van Dijk

Andere projecten

Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk
Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk

Bij het inrichten van een woonwijk kan heel goed rekening gehouden worden met natuurwaarden. Ook in de stad krijgt natuur een plaats door natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Door ecologen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen worden de beste ...

Lees meer

Jaarlijkse inventarisatie landelijk gebied provincie Utrecht
Jaarlijkse inventarisatie landelijk gebied provincie Utrecht

Elk jaar voert Bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht, waarbij we zo’n 10% van het landelijk gebied onderzoeken.

Lees meer

Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw
Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw

Bureau Viridis doet mee aan twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions