Bureau Viridis verzorgt de ecologische begeleiding van kleine en grote projecten, veelal vanaf de eerste planvorming tot aan het moment dat het project wordt opgeleverd. Wij denken met u mee, staan u bij en geven duidelijke adviezen. Maatwerk is steeds noodzakelijk. Onze adviseurs zijn creatief waardoor we vaak tot verrassende oplossingen komen die recht doen aan uw ideeën.

We hebben veel expertise op het gebied van de ecologische begeleiding van baggerwerkzaamheden, nieuwbouw en tal van andere werkzaamheden. Zo zijn we specialist in het afvangen en verplaatsen van vissen bij slootdempingen. We maken daarbij gebruik van elektro-visserij waardoor we ook moeilijk vangbare soorten als grote modderkruiper goed kunnen vangen. Bij grote projecten werken we samen met een gecertificeerde beroepsvisser.

Grote modderkruiper
Onderdeel van de ontpoldering van de Noordwaard is de herinrichting van de watergangen in Polder de Kroon. Omdat bekend was dat grote modderkruipers aanwezig waren in watergangen waar werkzaamheden gepland stonden hebben wij de vissen verplaatst naar geschikt leefgebied in de directe omgeving. Door gebruik te maken van elektrovis-apparatuur konden 61 grote modderkruipers worden gevangen en verplaatst.

Ook ondersteunen we aannemers bij projecten als renovatie en spouwmuurisolatie, inrichting van uiterwaardendijkversterking en aanleg van (snel)wegen. Meestal dient eerst een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden op basis van literatuurgegevens en inventarisaties. De uitvoering van de werkzaamheden wordt vervolgens begeleid. 

Spouwmuurisolatie
Voor woningcorporaties onderzoekt Bureau Viridis jaarlijks duizenden woningen. Op basis van dit onderzoek wordt aangegeven voor welke woningen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn en wat de mitigerende maatregelen inhouden. Wanneer het werk, zoals spouwmuurisolatie, is aanbesteed vragen aannemers ons vaak om de werkzaamheden ecologisch te begeleiden. Een voorbeeld is het aanbrengen van zogenaamde ‘exclusion flaps’ bij bekende verblijfplaatsen van vleermuizen en potentieel geschikte toegangen tot bijvoorbeeld spouwmuren. Hierdoor kunnen vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten, maar er niet in terugkeren. Zodoende wordt zeker gesteld dat tijdens de werkzaamheden geen vleermuizen meer in de spouwmuren aanwezig zijn. Ook begeleiden we de plaatsing van vleermuiskasten, zodat de juiste kasten op voor vleermuizen geschikte locaties worden aangebracht.
Uiterwaarden
Vanaf 2013 verzorgt Bureau Viridis de ecologische begeleiding van de uiterwaardevergravingen bij Olst. Al in de tenderfase was Bureau Viridis betrokken, zodat de ecologische belangen al in een vroeg stadium meegenomen konden worden. Er is eerst voor Combinatie IJsselwaarden Olst een werkprotocol opgesteld en waar nodig zijn aanvullende ontheffingen aangevraagd. De vergravingen staan in het kader van Ruimte voor de Rivier. Naast waterstandsverlaging is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied een belangrijke doelstelling. Er vindt onder andere mitigatie voor bever en sleedoornpage plaats. Ook worden broedvogelcontroles uitgevoerd.
Dijkversterking
Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken, in totaal ruim 11 kilometer, versterkt worden. De belangrijkste ingrepen in het landschap die in verband met de werkzaamheden worden uitgevoerd, betreffen het kappen van bomen en het vergraven of dempen van watergangen en omliggend grasland. Bureau Viridis voert de ecologische begeleiding van dit project uit. Onze taak bestaat onder meer uit inventarisaties van gebieden waar werkzaamheden zijn gepland. Indien beschermde soorten worden aangetroffen, worden maatregelen genomen om deze soorten te behoeden voor negatieve effecten van de werkzaamheden. Bij aanwezigheid van in gebruik zijnde nesten kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen de werkzaamheden uit te stellen tot het broedgeval is beëindigd. Wanneer strikt beschermde vissoorten worden aangetroffen in te dempen watergangen, worden deze verplaatst naar een geschikt leefgebied in de directe omgeving waar geen werkzaamheden zijn gepland.
Snelweg
In 2020 zal de Gaasperdammerweg, een deel van de A9 aan de zuidkant van Amsterdam, zijn gereconstrueerd. Het betreft globaal gezien het gedeelte van de A9 tussen knooppunt Holendrecht aan de westkant en de rivier de Gaasp aan de oostkant. De weg wordt verbreed en grote delen van deze weg zullen ondergronds komen te liggen, waarvoor grootschalige ingrepen noodzakelijk zijn. De ecologische begeleiding van dit project wordt uitgevoerd door Bureau Viridis. Ons werk bestaat uit broedvogel- en vleermuisinventarisaties en de daaruit voortkomende advisering en uit werkzaamheden als het afvangen en verplaatsen van strikt beschermde vissoorten en het verplaatsen van strikt beschermde planten.

In het menu kunt u onder ‘projecten’ meer informatie vinden over door Bureau Viridis begeleide projecten.