Een specialiteit van ons bureau is ecologische begeleiding. Dat doen we op zeer uiteenlopende schaal, van grote Ruimte voor de Rivierprojecten, snelwegverbredingen en aanleg van natuurterreinen tot maatregelen voor vleermuizen aan een woonhuis of de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Bij grote projecten zoals gebiedsinrichting, natuurontwikkeling en de realisatie van infrastructuur is ecologische begeleiding een (wettelijk) vereiste. Wij hebben veel ervaring met dergelijke grootschalige begeleiding in uiteenlopende projecten. Wij denken graag met u mee en helpen u dit zo goed, praktisch en verantwoord mogelijk uit te voeren. Hierbij proberen we de best mogelijke resultaten voor mens en natuur te behalen.

Zie voorbeelden van ecologische begeleiding bij projecten.

Proces

Ecologische begeleiding start veelal vanaf de eerste planvorming tot aan het moment dat het project wordt opgeleverd, eventueel gevolgd door een monitoringsopgave. Onze ecoloog gaat zo vroeg mogelijk met de ontwikkelaars, ontwerpers en uitvoerende partijen aan tafel. De projectplannen worden met ecologische blik bekeken om het project zo in te richten dat het voldoet aan eisen van de Wet natuurbescherming. Waar mogelijk wordt een plus gecreëerd voor de natuur. 

Ook hierbij werken we creatief, flexibel en doelgericht naar bevredigende oplossingen voor uw specifieke project. Onze medewerkers voor de ecologische begeleiding spreken de taal van uw uitvoerders en zijn in het bezit van het VCA-diploma.

Ontheffing en Ecologisch werkprotocol

Indien door een project verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming worden overtreden dient een ontheffing voor de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Onze adviseurs zijn deskundig op het gebied van natuurwetgeving. Bureau Viridis verzorgt in veel gevallen dan ook het aanvragen van een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming.

Aan de hand van een verleende ontheffing stellen we een ecologisch werkprotocol (EWP) op. In het EWP worden de voorschriften uit de ontheffing op een praktische en begrijpelijke manier beschreven.. De werkzaamheden worden vervolgens aan de hand van het EWP uitgevoerd en begeleid door onze ecologen.

Creatief  en maatwerk

Ecologische begeleiding is altijd maatwerk. Waar nodig en mogelijk wordt creatief en zorgvuldig ingesprongen op onvoorziene omstandigheden. Onze adviseurs zijn deskundig en ervaren en denken graag met u mee, waardoor we vaak tot verrassende oplossingen komen die recht doen aan uw ideeën, vanzelfsprekend altijd binnen de kaders van wetgeving en bij voorkeur met een positief effect op natuurwaarden.

Ervaringen

We hebben o.a. ervaring met ecologische begeleiding bij baggerwerkzaamheden, nieuwbouw en tal van andere werkzaamheden. Zo zijn we specialist in het afvangen en verplaatsen van vissen bij slootdempingen. We maken daarbij gebruik van elektro-visserij waardoor we ook moeilijk vangbare soorten als grote modderkruiper goed kunnen vangen. Bij grote projecten werken we samen met een gecertificeerde beroepsvisser. Ook ondersteunen we aannemers bij projecten als inrichting van uiterwaarden, dijkversterkingsprojecten en bij grote infrastructurele projecten zoals de aanleg van tunnels en snelwegen.