Bureau Viridis adviseert over gebiedsinrichting en (natuur)beheer, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. 

Inrichtingsplannen en beheerplannen

We helpen u graag met inrichting- en beheerplannen, waarbij we adviseren over o.a. de kansen voor de natuur. Ook kunnen we de uitvoer van het gehele project ecologisch begeleiden. Onze ecologen hebben brede en specialistische kennis van verschillende soortgroepen en habitattypen en veel ervaring met uiteenlopende projecten op het gebied van advies en beheer. 

Complex, of verassend laagdrempelig

Het inrichten en beheren van een gebied voor optimale biodiversiteit kan een complexe opgave zijn. Er moet worden gekeken naar de eigenschappen van het landschap en de aanwezigheid en ecologie van (doel)soorten. Wij brengen de kansen van het gebied in kaart en bepalen samen met u hoe we deze kansen zo goed mogelijk kunnen benutten. 

Toch zijn er ook vaak verrassend eenvoudige en goedkope manieren om de biodiversiteit van een gebied te versterken. Denk hierbij aan kleine kansrijke stukken land creëren door een aangepast beheer, of natuurinclusief ontwerpen waarbij met subtiele aanpassingen groot resultaat wordt bereikt voor stadsnatuur. Ook hierbij adviseren we u graag. 

Onderzoek naar natuurwaarden

Voor inrichting en/of beheer is het vrijwel altijd noodzakelijk om onderzoek uit te voeren. We doen dit om de huidige mate van biodiversiteit in kaart te brengen. Hiervoor kijken we onder andere welke soorten flora en fauna er in een gebied voorkomen en welke biotopen aanwezig zijn óf mogelijk zijn. Lees hier meer over inventarisatie en monitoring en over onze onderzoeksmethoden.
 

Lees hier meer!

Wanneer een gebied (opnieuw) wordt ingericht is het van groot belang om dit op basis van goede ecologische kennis te doen. Dit geldt vanzelfsprekend bij een natuurontwikkeling, maar ook bij het ontwerpen van een nieuw gebouw, het inrichten van leefomgeving of bij een infrastructurele ontwikkeling. Bureau Viridis heeft de expertise in huis voor het opstellen van inrichtingsplannen. Deze plannen stellen we op met verschillende doelen, bijvoorbeeld: landinrichting met een zo optimaal mogelijke biodiversiteit, voor bepaalde doelsoorten of voor een grote belevingswaarde voor mensen.

Vroeg betrokken

Bij steeds meer projecten haakt Bureau Viridis in een vroeg stadium van de planvorming aan. Hierdoor kunnen kansen voor natuur optimaal benut worden en brengen we risico’s ten aanzien van planning of procedures vanuit natuurwetgeving in een vroeg stadium in beeld. 

Natuur draagt bij aan kwaliteit van leven van mens en dier. Het is bewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn als er meer groen in hun omgeving is. Natuurinclusieve landinrichting en natuurinclusief bouwen kan zowel op grote als op kleine schaal en biedt veel kansen voor de natuur. Door gebouwen, tuinen en wijken natuurinclusief te ontwerpen en in te richten ontstaan er verblijfplaatsen en/of foerageergelegenheden voor tal van soorten. Een paar relatief eenvoudige aanpassingen aan gebouwen en/of de directe omgeving leveren al snel een bijdrage aan een betere biodiversiteit. Wij begeleiden u graag bij het natuurinclusief bouwen en ontwerpen.   

Bijkomende kansen van natuurinclusief ontwerpen en bouwen:

  • Prettige leef- en werkomgeving 
  • Gezonder: aantoonbare verbetering van gezondheid in 
  • Warmteregulatie, geluidsisolatie, luchtreiniging
  • Een natuurinclusief ontwerp kan bijdragen aan minder wateroverlast én minder uitdroging van de omgeving;
  • Beter gebalanceerde ecosystemen, waardoor de omgeving minder gevoelig is voor plagen van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen of buxusmotten. 
  • Voorbeeldfunctie in maatschappij
  • Mogelijkheden voor educatie en inspiratie

Bureau Viridis stelt beheerplannen op voor zeer uiteenlopende gebieden, onder andere in Gelderland en Utrecht. Op basis van uitgebreide soortenkennis en door ons uitgevoerde monitoringsonderzoeken geven we beheeradvies op maat voor de groene omgeving én in meer stedelijk gebied.  De natuurbeheerplannen kunnen meer algemeen van karakter zijn of sterk gericht zijn op een bepaalde soort of habitat. De uitvoer van inrichtings- en/of beheerplannen kan door ons ecologisch worden begeleid.

Voorbeelden van op soort gerichte beheerplannen zijn: kamsalamander, zandhagedis (o.a. Stichtse Rotonde bij Amersfoort) en groene glazenmaker (o.a. Slochter Ae in Groningen). Een voorbeeld van beheer gericht op groene omgeving is ons advies aan waterschappen over het beheer van watergangen waarin we de aanwezigheid van grote modderkruiper hebben vastgesteld.

Bij (stedelijke) gebiedsontwikkeling kan een soortmanagementplan (SMP) een win-win situatie opleveren voor projectontwikkelaars, gebouweigenaren èn natuur.
Het eindproduct is een plan dat leidt tot versterking van biodiversiteit, terwijl ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovaties of herinrichting relatief eenvoudiger doorgang kunnen vinden door het versnellen van procedures middels een generieke ontheffing.

Door middel van onderzoeksmethoden die zijn aangepast naar de behoeften van de betrokken partijen en het bevoegd gezag wordt inzicht verkregen in de ecologische functies van een gebied, met bijzondere aandacht voor beschermde soorten. Op basis hiervan wordt een plan geschreven om deze functies te behouden en zelfs biodiversiteit te versterken, terwijl de gebiedsontwikkelingen op basis van een gebiedsontheffing door kunnen gaan.

Ter vergelijking, in de reguliere situatie zonder SMP: Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met beschermde soorten. Het afzonderlijk onderzoeken en adviseren bij elk project kost veel tijd en geld. Daarnaast draagt dit vaak in beperkte mate bij aan biodiversiteit omdat de oppervlakte die wordt onderzocht relatief beperkt is. Bovendien is het op die kleine schaal lastiger of zelfs onmogelijk om rekening te houden met biodiversiteit in de omgeving en met de netwerken van verschillende beschermde diersoorten in een gebied.

Een SMP kan worden aangevraagd door (een combinatie van) verschillende opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Viridis heeft eerder een succesvol bijgedragen aan het soortmanagement van de gemeente Zeist.

Bureau Viridis heeft veel ervaring bij het succesvol inschrijven op aanbestedingen, zowel als hoofdpartij of in een samenwerkingsverband. Wij kunnen uw aanbesteding voorzien van alle relevante ecologisch ondersteuning.

We zetten jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van ecologie en de natuurwetgeving op een creatieve manier in om uw tender die bijzondere draai te geven. Zowel in de stad als in het landelijk gebied zullen wij altijd proberen anderen te inspireren om natuurwaarden te versterken en biodiversiteit te bevorderen, en met succes!