Inrichting

Wanneer een gebied opnieuw wordt ingericht, zoals bij natuurontwikkeling, is het van groot belang om dit op basis van goede ecologische kennis te doen. Bureau Viridis heeft de expertise in huis voor het opstellen van inrichtingsplannen. Zo heeft Bureau Viridis voor vijf terreinen in de omgeving van Baarle Nassau inrichtings- en beheerplannen opgesteld, waaronder de aanplant van bos. Voor een terrein langs de Dommel bij Waalre hebben medewerkers een inrichtingsplan opgesteld met onder andere natuurvriendelijke oevers.

Bij steeds meer projecten wordt Bureau Viridis in een vroeg stadium van de planvorming betrokken. Hierdoor kan op basis van onze expertise en het door ons uitgevoerde onderzoek het inrichtingsplan al in de planfase bijgesteld worden, bijvoorbeeld om conflictsituaties met natuurwetgeving te voorkomen of te verzachten. Voorbeelden van plannen waarbij Bureau Viridis al vroeg betrokken was is de herinrichting van de Slikken van Flakkee en de toegangsweg naar het strand bij Renesse.

Baarle-Nassau
Doordat de provinciale weg door Baarle-Nassau, de N260, om de kern van deze plaats wordt geleid, worden natuurwaarden aangetast. Deze natuurwaarden moeten gecompenseerd worden binnen de gemeente Baarle-Nassau. Hiervoor zijn geschikte locaties bepaald. Bureau Viridis heeft in samenwerking met landschapsarchitecten voor elk van deze locaties een inrichtings- en beheerplan opgesteld. Hierbij ging het onder andere om de ontwikkeling van berken-zomereikenbos op maisakkers.

Beheer

Bureau Viridis stelt voor zeer uiteenlopende gebieden beheerplannen op. De beheerplannen kunnen meer algemeen van karakter zijn of sterk gericht zijn op een bepaalde soort, zoals kamsalamander, zandhagedis (o.a. Stichtse Rotonde bij Amersfoort) en groene glazenmaker (o.a. Slochter Ae in Groningen). Bij de diverse monitoringsonderzoeken geven we beheeradvies op basis van het uitgevoerde onderzoek. Zo geven we waterschappen advies over het beheer van watergangen waarin we de aanwezigheid van grote modderkruiper hebben vastgesteld.

Kamsalamander
Dichtbij de spoorlijn in Maarsbergen liggen drie kleine plassen met een bijzondere flora en fauna. De plasjes worden samen De Kolk genoemd. In het gebied komt de streng beschermde kamsalamander in grote aantallen voor. Ook alpenwatersalamander en waterdrieblad zijn in de plasjes aanwezig. Om de uitzonderlijke natuurwaarden te behouden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan Bureau Viridis gevraagd om veldonderzoek uit te voeren en op basis daarvan een beheerplan op te stellen.