Viridis beschikt over een deskundig team adviseurs met veel kennis over de toepassing van natuurbeschermingsrecht. In het kader van deze wetgeving voeren onze ecologen o.a. Quicscans en Natuurtoetsen uit voor soortenbescherming (flora en fauna) en gebiedsbescherming (o.a. Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland (NNN)). Wij doen onderzoek naar alle beschermde soorten en habitattypen, zowel op kleine als op grote schaal.

Voorkom tegenvallers in de planning door zo vroeg mogelijk in het proces contact met ons op te nemen! 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie of sloop van gebouwen, inrichting van terreinen en demping van bijvoorbeeld watergangen dient u rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Deze wettelijke bescherming is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (voorheen: de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet). 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is onderzoek naar het voorkomen van of de afwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied essentieel. Het kan zijn dat een bepaalde ingreep negatieve effecten heeft op beschermde soorten. Het is van belang om hier al vroeg in het ontwikkelproces rekening mee te houden. Dit voorkomt tegenvallers in de planning en helpt de natuurwaarden zo goed mogelijk in stand te houden. 

Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende toetsen en diensten binnen het kader van natuurwetgeving. Deze worden hieronder uitgelegd.
We hebben veel kennis van en ervaring met juridische toetsingen zoals:

 • Quickscan Wet natuurbescherming en/of soortbescherming / Quickscan flora en fauna
 • Nader onderzoek beschermde soorten
 • Natuurtoets (verzamelbegrip)

Van toepassing op locaties in en bij Natura 2000-gebieden

 • Voortoets (oriënterende habitattoets)
 • Passende beoordeling
 • ADC-toets
 • Aerius berekening (stikstofberekening)

Van toepassing voor gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland

 • Nee-tenzij-toets 

Ook verlenen wij de volgende diensten in het kader van de Wet natuurbescherming:

Daarnaast hebben we ervaring met bijzondere projecten in het kader van Wnb, zoals soortmanagementplannen, inrichtingsadvies en beheerplannen (zie inrichting en beheer).

Werkwijze

Wij begeleiden u gedurende het gehele traject van de eerste Quickscan tot het aanvragen van een ontheffing (indien noodzakelijk). Door onze kennis en ervaring staan wij borg voor onderzoek van uitstekende kwaliteit met daarna zorgvuldige analyses die in een goed leesbare, juridisch verantwoorde rapportage worden verwoord.

Voor het bronnenonderzoek heeft Bureau Viridis toegang tot de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waarin een zeer groot aantal waarnemingen is opgenomen.
 

Lees meer!

Een Quickscan (flora en fauna) wordt vaak uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Hierbij wordt het gebied eenmalig onderzocht om vast te stellen of er beschermde natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn. Er wordt vastgesteld of voldoende gegevens aanwezig zijn of dat nader onderzoek noodzakelijk is. Een Quickscan en rapportage kan binnen enkele weken afgerond zijn.

Wanneer een Quickscan niet voldoende blijkt om de aanwezigheid van beschermde soorten in een gebied aan te tonen of uit te sluiten is soortgericht onderzoek noodzakelijk.

Bij soortgericht onderzoek (ook wel natuurtoets of nader onderzoek genoemd) wordt het projectgebied meestal meerdere keren bezocht om de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden vast te stellen of uit te sluiten. Nader onderzoek naar beschermde soorten (ook wel soortgericht onderzoek) duurt, afhankelijk van de vraagstelling en de te verwachten soorten, meerdere maanden tot een jaar. Dit komt omdat veel soorten slechts in bepaalde perioden van het jaar te onderzoeken zijn. Voor het uitvoeren van soortgerichtonderzoek maken we o.a. gebruik van de inventarisatieprotocollen van het NGB en de kennisdocumenten van BIJ12.

In de kennisbank onderzoeksmethoden leest u hoe wij dit soortgericht onderzoek uitvoeren.

In combinatie met het veldonderzoek vindt de juridische toetsing plaats. Onze adviseurs onderzoeken of de voorgenomen ingreep negatieve effecten heeft op beschermde natuurwaarden en of het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is.

Wij kunnen de volgende toetsen voor u uitvoeren:

Van toepassing op locaties in en bij Natura 2000-gebieden:

 • Voortoets (oriënterende habitattoets)
 • Verslechteringstoets
 • Passende beoordeling
 • ADC-toets
 • Aerius berekening (stikstofberekening)

Van toepassing voor gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland

 • Nee-tenzij-toets

Ook verlenen wij de volgende diensten in het kader van de Wet natuurbescherming:

 • Aanvragen ontheffing
 • Opstellen ecologisch werkprotocol (In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen)
 • Ecologische begeleiding (advies en begeleiding tijdens uitvoering projecten)

 

 

Bij ontwikkelingen waar de plannen nadelige effecten veroorzaken op (beschermde) soorten moet een ontheffing aangevraagd worden en mitigatie (en soms compensatie) plaatsvinden. Denk hierbij aan de mitigatie van een amfibieënpoel die gedempt wordt of van verblijfplaatsen van vleermuizen in een gebouw wat gesloopt of gerenoveerd moet worden.

Afgezien van de wettelijke verplichting vinden wij het belangrijk dat biodiversiteit behouden blijft of zelfs wordt verhoogd. Onze ecologen zullen u daarom altijd wijzen op de kansen voor biodiversiteit binnen uw plannen.