Wij zijn specialist in het uitvoeren van ecologisch onderzoek op kleine en grote schaal. Onze ervaren veldmedewerkers hebben een zeer uitgebreide kennis van flora en fauna.

Viridis kan zowel voor landelijk als stedelijk gebied vrijwel alle natuurwaarden voor u in kaart brengen. Afhankelijk van uw wensen kunnen we (vlakdekkende) inventarisatie en monitoring uitvoeren voor een heel gebied gericht op meerdere soortgroepen of op kleine schaal voor een enkele soort. Wij doen bijvoorbeeld jaarlijks een inventarisatie voor de provincie Utrecht (zie hier voor een nieuwsbericht met filmpje) en verzorgen jaarlijks de monitoring van een groot aantal watergangen voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Onze inventarisaties richten zich op een breed scala aan soortgroepen waaronder:

 • Vegetatie (terrestrisch en aquatisch)
 • Vissen (o.a. in watergangen, rivieren en plassen)
 • Amfibieën (salamanders, kikkers, padden)
 • Reptielen (slangen en hagedissen)
 • Vogels (o.a. broedvogels (BMP), wintertellingen)
 • Zoogdieren (o.a. muizen, marters en vleermuizen)
 • Insecten (o.a. libellen, dagvlinders en sprinkhanen) 

Hier leest u meer over de methoden van deze onderzoeken. Wilt u onderzoek laten doen in het kader van natuurwetgeving? Kijk dan op deze pagina.

Inventarisaties

Viridis kan de natuurwaarden in een gebied in kaart brengen door inventarisatieonderzoek. De resultaten van de veldonderzoeken worden  overzichtelijk gerapporteerd en indien gewenst voorzien van een (uitgebreid) advies om de natuurwaarden in het gebied te versterken.

Monitoring 

Monitoringsonderzoek brengt de  ontwikkeling van flora en fauna in een specifiek gebied op langere termijn in kaart. We onderzoeken een bepaald gebied herhaaldelijk, bijvoorbeeld eens in de twee jaar, op specifieke plantensoorten en/of diverse soortgroepen fauna. Monitoringsonderzoek is waardevol in een nieuw ingericht terrein of bij wijzigingen in het beheer, zeker als er ook vóór de verandering een zogenaamde ‘nulmeting’ wordt uitgevoerd. Monitoring brengt hierdoor het effect van beheerkeuzes in kaart.

In de rapportages worden uitgebreide beheeradviezen opgenomen en er wordt aangegeven waar de kansen voor natuur liggen.

Landelijk en stedelijk gebied 

We voeren inventarisaties uit op uiteenlopende schaal: van kleine onderzoeksgebieden (zoals een moerasgebied van enkele hectaren) tot onderzoeksgebieden van meer dan 10.000 hectare of vleermuisonderzoek aan ruim 1000 woningen. We voeren ook onderzoek uit voor het opstellen van soortmanagement plannen. 

Voorbeeldprojecten

 • Jaarlijks inventariseren we het landelijk gebied van de provincie Utrecht.
 • Voor een soortmanagementplan hebben we het voorkomen van beschermde gebouwgebonden soorten in de gemeente Zeist in kaart gebracht. 
 • We hebben veel ervaring met de monitoring van watergangen in beheergebieden van waterschappen. 
 • Monitoring van natuurlijke oevers van de Maas. 
 • Monitoring wegbermen Noord-Brabant.
 • Ook hebben we veel ervaring met soortgerichte monitoring, waaronder bijzondere soorten zoals de zandhagedis en grote modderkruiper. Zie hier meer voorbeeldprojecten.