Projecten

Elektrovissen

Bij onderzoek naar het voorkomen van vissen kunnen diverse vangtuigen worden gebruikt zoals steeknetten, kuilnet, zegens en fuiken, maar ook elektrovisserij-apparatuur. Bij elektrovissen wordt gebruik gemaakt van een boot met een aggregaat of een draagbaar elektrovis-apparaat. Welke vangtuigen worden ingezet hangt sterk af van de te onderzoeken soort en de te bevissen wateren.  

Met behulp van elektrovisserij kunnen veel watertypen goed op vis worden onderzocht. Het is zelfs één van de weinige geschikte methoden om de aanwezigheid van grote modderkruiper te onderzoeken. Lees snel verder om meer te weten te komen over deze vismethode. 

Methode 
Bij elektrisch vissen wordt een (bij voorkeur continue) gelijkstroomkring in het water aangebracht die de vissen dwingt naar de pluspool te zwemmen en licht verdooft. De pluspool is de schepnetrand waardoor de vissen eenvoudig op te scheppen zijn. De vissen ondervinden geen schade van de stroom en zwemmen al snel weer weg na uitschakelen van de stroom. Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige soorten en aantallen vissen in een watergang, wordt dit proces over de lengte van de watergang veelvuldig herhaald.  


Baarzen zwemmen richting de elektrisch geladen schepnetrand

Voor onderzoek in grote wateren wordt gebruik gemaakt van elektrovisserij vanuit een boot met buitenboordmotor, eventueel in combinatie met zegens en fuiken. In kleinere wateren wordt gebruikt gemaakt van elektrovisserij-apparatuur in een kleine boot en steeknetten. De vissers vissen dan vanaf de oever, wadend door het water of staand in het bootje. Uiteraard bezit Bureau Viridis de benodigde ontheffing voor elektrisch vissen. Bij grotere projecten werken we samen met een gecertificeerde beroepsvisser. 

Waarom elektrisch vissen? 
Elektrisch vissen is een bijzonder effectieve methode om vissen te onderzoeken of af te vangen. Dit is niet alleen omdat vissen op het schepnet af zwemmen, maar ook omdat op deze manier beter kan worden gevist op moeilijk bereikbare plekken waar een schepnet of zegen moeilijk kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld op plekken met veel oever- of watervegetatie. Ook is het een methode die minder verstoord dan andere onderzoeksmethoden. Daarnaast is het voor sommige soorten zoals de grote modderkruiper bijna de enige geschikte methode, omdat deze zich vaak diep verborgen in de sliblaag of in dichte vegetatie ophouden. 

Ervaring van Viridis met elektrisch vissen 
Bureau Viridis is zeer kundig op het gebied van elektrovissen en heeft hiermee vele projecten uitgevoerd. De kennis van visonderzoek is te danken aan voormalig directeur Theo de Jong, die als visexpert o.a. betrokken is geweest bij het opstellen van soortenstandaards voor vissen. Intussen is deze kennis en ervaring overgedragen naar andere collega’s die met evenveel passie vissen onderzoeken.  

Enkele voorbeeldprojecten waar Bureau Viridis bij betrokken is geweest:  

  • Monitoring van watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) op beschermde soorten in het kader van de gedragscode.
  • Onderzoek bij een watergang in omgeving Linschoten voor de Provincie Utrecht 
  • Afvissen vijver in het Van Boetzelaerpark in De Bilt in samenwerking met een beroepsvisser 

Andere projecten

Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede
Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede

Viridis heeft in opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede een onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora- en faunasoorten in de gemeente. Dit is gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige biodiversiteit en mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. ...

Lees meer

Monitoring wegbermen Noord-Brabant
Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzocht in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op bermvegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de resultaten van deze monitoring kan het maaibeheer aangepast worden.

Lees meer

Soortmanagementplan Zeist
Soortmanagementplan Zeist

Een soortmanagementplan biedt uitkomst voor ontwikkelaar en natuur! Op basis van een grootschalig vlakdekkend onderzoek kan een ontheffing voor een heel gebied worden afgegeven, wat veel tijdswinst oplevert voor toekomstige ontwikkelingen.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions